!

Hrajeme si celý den

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

Aplikace

ŠKOLKA + JÍDELNÍČEK

Galerie

PROSTŘEDÍ ŠKOLKY

Účitelé

PERSONÁL ŠKOLKY

Dokumenty

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vedení mladé generace k úspěchu

Naším hlavní záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování potřeb, zájmů a prožitků.

V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými činnostmi i při běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, aby se v rámci jeho možností, zvláštností a schopností:

Rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí.

Osvojovaly si základy morálních hodnost v životě člověka a společnosti (např.: zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím).

Získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat.

Naše třídy a učitelé

V naší mateřské škole máme vynikající poměr učitelů k dětem, abychom zajistili, že se každému dítěti dostane pozornosti, kterou potřebuje.

Ježečci

Učitelé: Valentová Hana
Friedrichová Romana

Asistent: Kubíčková Michaela

Věk: 2-6 let

Kapacita: 25 dětí

Myšičky

Učitelé: Vondrušková Petra
Miklasová Sylva

Asistent: Paludová Petra

Věk: 2-6 let

Kapacita: 25 dětí

Zajíčci

Učitelé: Hetmánková JanaMagdalena Pazderová

Asistent: Vondráčková Eva

Věk: 2-6 let

Kapacita: 25 dětí

Žabičky

Učitelé: Úlehlová Marie
Mlčochová Martina

Asistent: Láholová Martina

Věk: 2-6 let

Kapacita: 25 dětí

Smíšené třídy

Informace o smíšených – heterogenních třídách

Jsou to třídy, ve kterých jsou zařazeny děti různého věku (tj. 3 – 7 let).

Koncepce RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady.

Zájem o věkově smíšené skupiny souvisí s reformou celého vzdělávacího systému.

Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout, ukázat mladším, že něco umím, a tudíž dokázat i sám sobě, že to umím. Vznikají pestré vztahy – jednou je dítě ten, kdo někoho učí, jindy ten, kdo se od někoho učí. Taková skupina tak lépe uspokojuje základní sociální potřeby.

Věkově mladší děti ( 3 – 4 let) se snaží zvládat sebeobslužné činnosti podle vzoru staršího kamaráda, seznamují se s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat a snaží si hrát a dělit se o hračky.

Věkově střední děti (4 – 5 let) by už měly zvládat sebeobslužné činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty a rozvíjet se v dalších oblastech dle svých možností a schopností.

Předškolní děti (5 – 6 let) se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Mezi sebou se snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých životních postojů. Během poledního klidu, kdy mladší děti odpočívají na lehátkách, předškolní děti, po kratším odpočinku, individuálně pracují s učitelkou (příprava na vstup do ZŠ).

Další výhody heterogenních tříd

sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy

 

nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu

 

děti se učí nápodobou a dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších (nastává přirozený rozvoj spontánních aktivit)

 

děti zastávají různé sociální role

 

přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí, zodpovědnost za druhé

 

starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování

 

předání poznatků a zkušeností staršími dětmi je přirozenější a jednodušší (děti k sobě mají mentálně blíž)

 

zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším (starší děti si uvědomují svoji vyspělost)

 

vytvářejí se základy přátelství a celkově příznivé atmosféry ve třídě

Každá třída má vytvořena tzv. pravidla třídy. Děti se tak mohou spokojeně všestranně rozvíjet dle svých schopností, prosociálně se chovat, pomáhat si, být ohleduplní k druhým a vyzkoušet si roli mladšího a později staršího kamaráda (i když takovou roli v rodině nemají).

Ze strany pedagoga dochází k rozvoji produktivní stránky a stává se více flexibilní. S dětmi se pracuje víc individuálně než v homogenních třídách, což spočívá v tom, že pokud je ve třídě 10 předškoláků nebo 25 předškoláků, je to velký rozdíl. Při práci s předškoláky lze sledovat podrobně každého z nich, zaměřovat se a vracet se k tomu, co jim nejde, ti šikovní jdou dál. Mladší děti se učí toleranci, respektují práci předškoláků, volí si klidnější hry, předškoláci se učí soustředění na práci, i když jsou ve třídě i menší děti.

Samozřejmě v takto uspořádané třídě může docházet i k negativním jevům jako je např. přetěžování nebo naopak nevytížení dětí. Pedagog může pokládat vysoké dítě za starší a opačně. Mladší děti si mohou zvyknout na pomoc a podporu od starších dětí a počítají s ní až nad míru. Na druhé straně starší děti mohou mladší odstrkovat či utlačovat. Zejména mladší děti více devastují hračky a občas se jim podaří starší sourozence nebo kamarády vydírat.

Věkově heterogenní třídy znamenají pro pedagogy větší nároky zejména v případě, kdy se jedná o organizované aktivity. Pedagog je povinen děti pečlivěji pozorovat. Pedagog by se měl vyhýbat „zastaralým uznávaným“ metodám. Nevýhodou smíšených tříd jsou tedy větší nároky na učitele, který musí připravit různorodější prostředí a učební materiál ve větším rozsahu, a dále pak v dodržování školské legislativy a plnění očekávaných výstupů.

Věříme, že práce pedagogů v naší mateřské škole bude v dalších letech opět jen a jen přínosem pro vaše dítě a že mu předškolní vzdělávání přinese maximální všestranný rozvoj.

Přejeme si, aby vaše dítě do školky chodilo rádo, s nadšením a aby se zda cítilo spokojené a šťastné.

Spolupráce s vámi (rodiči) je pro nás důležitou součástí naší každodenní práce a věříme, že vzájemná důvěra a pochopení bude přispívat k celkovému prospěchu vašeho dítěte.

Platba školkovného

  • Platba školkovného probíhá bezhotovostně a to na bankovní účet – 123 – 2153990227 / 0100
  • Specifický symbol je pro každou třídu unikátní: Žabičky: 101 –  Ježečci: 102  –  Zajíčci: 103  –  Myšičky: 104
  • Variabilní symbolrodné číslo dítěte (bez lomítka)

Platba musí proběhnout dle školního řádu MŠ Hanušovice do 15. dne stávajícího měsíce.

Platba školkovného činí 240 Kč / měsíc

*Celková částka školkovného se odvíjí od vybrané délky docházky

Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku dítěte (pokud v daném školním roce dovrší dítě 6ti let) až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst.2 ŠZ) je bezplatné.

Pokud budete žádat o prominutí platby z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ze zdravotních důvodů dítěte, tak je nutné do 15. dne v daném měsíci doložit potvrzení o této skutečnosti společně s vyplněnou žádostí k určitému měsíci.

Aplikace

Prozkoumejte aplikaci Školka v mobilu, která vám usnadní přehled o ději ve školce a důležitých informacích a aplikaci Strava.cz, ve které si můžete prohlédnout jídelníček a objednat stravu na několik dní dopředu.

Jídelníček →

Přihlásit se →

Vážení rodiče,
aplikace Školka v mobilu vám přináší pohodlnou komunikace se školkou, informace o vašem dítěti a řadu dalších výhod.

Důležitá oznámení

Všechna důležitá oznámení na jednom místě. Už se nikdy nezapomenete podívat na nástěnku, jestli nepřibylo nějaké papírové oznámení pro rodiče.

Omluvenky

Omluvte svého syna nebo dceru pohodlně, přes aplikaci, bez složitého hledání telefonního čísla do školky.

Papírová podoba omluvného listu je již zrušena, ale povinností zákonného zástupce dítěte předškolního věku tj., které půjde další školní rok do základní školy, bude omluvat dítě přímo v aplikaci.

Jídelníček

Vzhledem k funkční aplikaci Strava.cz, přes kterou máte možnost si svačinky a obědy objednávat, bude využívána právě tato aplikaci.

Galerie

Díky aplikaci „Školka v mobilu“ jednotlivé třídy posílají fotografie a videa přímo do telefonu zákonným zástupcům.

Kontakty

Pro obecné informace, sjednání schůzek apod. použijte prosím email. Pro odhlášení dítěte nejlépe mobilní aplikaci Školka v mobilu.

MŠ Hanušovice
Hlavní 313
78833 Hanušovice

ms.hanusovice@seznam.cz

702 177 943

Odhlašování dětí z docházky
nebo přes aplikaci "Školka v mobilu"

732 201 076

Magdalena Pazderová - vedoucí učitelka
Informace, sjednávání schůzek apod.

Výhradní práva na veškeré materiály na webu mshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu mshanusovice.cz a to pouze písemnou formou. Tyto webové stránky používají soubory cookies | © 2023