Registrace k zápisu do Mateřské školy

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o organizaci zápisu do MŠ ve školním roce 2024/2025:

  • Pro přijetí vašeho dítěte do MŠ je nutné vypnit interaktivní formulář – zápisový list, který slouží jako registrace k zápisu. Tento formulář musí vyplnit každý, kdo má zájem o umístění dítěte do mateřské školy. Jedná se o děti od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Zpětně Vám bude na váš uvedený email ve formuláři odesláno potvrzení s registračním číslem.
  • Pokud nemáte možnost vyplnit tento interaktivní formulář, vyplníte v den zápisu ve školce.

Vlastní zápis proběhne dne 14.5. 2024 v době od 8.00 do 15.30 hod. K vlastnímu zápisu si přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a vyplněné formuláře.

Spolu s vyplněním formuláře je nutné k žádosti o přijetí dítěte do MŠ či žádosti o odklad vyplnit/podepsat ještě následující formuláře:

  • Žádost o přijetí do MŠ – wordpdf
  • Evidenční list dítěte – wordpdf
  • Zmocnění – wordpdf
  • Informovaný souhlas – wordpdf
  • Souhlas s GDPR – wordpdf

Všechny formuláře je možné vyplnit v programu Word nebo vytisknout formát pdf a vyplnit ručně. V případě, že nemáte žádnou z uvedených možností, dostanete formuláře osobně při zápisu dítěte.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo ve škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, respektive za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Formulář pro přijetí dítěte do MŠ

Vyplňte pečlivě všechny údaje zapisovaného dítěte, matky a otce
Všechny položky označené * jsou povinné

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení dítěte
Vady řeči (ano/ne)
Jméno a příjmení matky dítěte
Jméno a příjmení otce dítěte

Výhradní práva na veškeré materiály na webu mshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu mshanusovice.cz a to pouze písemnou formou. Tyto webové stránky používají soubory cookies | © 2023